Yhdistyksen säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on HABDA r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on miekkailun sekä muun monipuolisen urheiluharrastuksen ja kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja ja järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja huvitilaisuuksia.

 

JÄSENET

3 §

Jäsenet voivat olla varsinaisia, kannattaja- tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

JÄSENMAKSU

4 §

Varsinaiselta jäseneltä ja kannattajajäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä liittymisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

HALLITUS

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta neljään varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä yhden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tarkastettava.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa,

2) valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja että sen saamia lahjoituksia, avustuksia sekä testamenttivaroja käytetään luovuttajan määräysten mukaisesti,

3) laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi,

4) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat,

5) huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, toisiin yhdistyksiin ja Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliittoon,

6) nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa,

7) huolehtia ja vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain sekä liiton ohjeiden ja näiden sääntöjen mukaisesti.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

 

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan-/tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

8 §

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla taikka julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internetsivuilla.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokousten puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajien tarkastettava.

 

VUOSIKOKOUS

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varamiestä taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

11 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.